Centrum Aktywizacji Bezrobotnych

REKRUTACJA

Informujemy, że od 30.01.2013r. rozpoczynamy I turę rekrutacji do projektu „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych”

Aby wziąć udział w projekcie należy:

 • zamieszkiwać (w rozumieniu KC) na terenie powiatu radomskiego lub m. Radom
 • pozostawać osobą długotrwale bezrobotną, tj. niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia i jednocześnie nieuczącą się w szkole (z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym), pozostającą w rejestrze osób bezrobotnych we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,
 • złożyć komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami
  Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu w Radomiu oraz na naszej stronie internetowej.

W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby:

 • z maksymalnie średnim wykształceniem;
 • posiadające maksymalnie 5-letnie doświadczenie zawodowe.

ETAPY REKRUTACJI

1.Nadesłanie formularza zgłoszeniowego

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, wraz z:

 • zaświadczeniem z PUP potwierdzającym status osoby bezrobotnej,
 • kserokopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata (np. świadectwo ukończenia szkoły, dyplom) .

W jaki sposób można złożyć dokumenty:

 • pocztą na adres Biura Projektu,
 • elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) na adres: cabradom@b4.org.pl
 • dostarczać osobiście do Biura Projektu mieszczącego się w Radomiu przy ul. Grzecznarowskiego 2 (I piętro, pokój 102).

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu oraz w zakładce "Do pobrania".

Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych

Nadesłane formularze zgłoszeniowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem spełniania kryteriów formalnych, wskazanych powyżej.

3.Ocena merytoryczna Kandydatów

O zakwalifikowaniu Kandydata do Projektu będą decydowały następujące kryteria:

 • staż zawodowy (brak – 20 punktów, do 1 roku – 10 punktów, do 5 lat – 5 punktów, powyżej 5 lat – 0 punktów),
 • wykształcenie (gimnazjalne i niższe – 20 punktów, zasadnicze zawodowe – 10 punktów, średnie – 5 punktów, wyższe – 0 punktów)
 • korzystanie z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej przez kandydata lub jego najbliższą rodzinę (tak – 10 punktów, nie – 0 punktów)
 • brak kwalifikacji zawodowych (tak – 20 punktów, nie – 0 punktów)

Zasady oceny i kwalifikacji Kandydatów szczegółowo opisano w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie”,  dostępnym w zakładce "Do pobrania".

4.Rozmowa kwalifikacyjna i diagnoza kompetencyjna  

Rozmowa z doradcą zawodowym i test mają na celu określenie predyspozycji, potrzeb oraz determinacji do poszukiwania pracy przez potencjalnego uczestnika. Na rozmowę będą zapraszane osoby, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Maksymalnie w trakcie rozmowy można zdobyć 20 punktów.

5.Ogłoszenie wyników

Po zakończeniu procesu kwalifikacji Uczestników każda osoba zostanie powiadomiona e-mailem, telefonicznie lub listownie o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie i o terminie rozpoczęcia planowanych działań, w tym o wyznaczonym terminie podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy uczestnictwa (wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Do pobrania").

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w dwóch turach*:
od 30 stycznia 2013r.  do 22 lutego 2013r.
oraz
od 02 grudnia 2013r. do 17 stycznia 2014r.

*W każdej turze zostanie rekrutowanych po 40 osób. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie!