Centrum Aktywizacji Bezrobotnych

O projekcie

Projekt „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych” realizowany jest w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącą w progamie rolę Instytucji Wdrażającej (Pośredniczącej II stopnia).

Realizatorem Projektu „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych” jest Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie, Biuro Projektu w Radomiu.

OBSZAR REALIZACJI

Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie radomskim grodzkim i ziemskim.

CEL PROJEKTU

Celem Projektu „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych” jest wzrost aktywności zawodowej 95% uczestników projektu (76 osób: 42 kobiety, 34 mężczyzn) oraz pozyskanie zatrudnienia przez 20% uczestników projektu tj. osób długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego województwa mazowieckiego do 28.02.2015r. 

GRUPA DOCELOWA

80 osób długotrwale bezrobotnych (44 kobiety, 36 mężczyzn), tj. osób niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia i jednocześnie nieuczących się w szkole (z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym), pozostających w rejestrze osób bezrobotnych we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie powiatu radomskiego lub miasta Radom.