Centrum Aktywizacji Bezrobotnych

CO OFERUJEMY?

I. Utworzenie i prowadzenie „Centrum Aktywizacji Bezrobotnych” w Radomiu

CAB będzie miejscem, w którym uczestnicy projektu będą mogli uzyskać pomoc merytoryczną i techniczną z zakresu poszukiwania pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami projektu, skorzystać z komputerów, Internetu i prasy. Ponadto w CAB organizowane będą:

 • coaching personalny – prowadzony przez animatorów – doradców zawodowych w celu określenia profilu osobowego uczestnika, ukierunkowania rozwoju zawodowego i stworzenia Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Zawodowego. Liczba godzin na osobę: 10, łącznie 800 godz.
 • poradnictwo psychologiczne – liczba godzin poradnictwa dla jednej osoby jest uzależniona od indywidualnych potrzeb uczestników. Poradnictwo psychologiczne będzie prowadzone od marca 2013 r. do stycznia 2015 w formie dyżurów psychologa. Terminy dyżurów będą podane na stronie www w zakładce AKTUALNOŚCI
 • pośrednictwo pracy– celem pośrednictwa jest pomoc Uczestnikom w zdobyciu staży oraz podjęcia zatrudnienia. Realizacja będzie przebiegać poprzez nawiązywanie oraz utrzymanie kontaktów z pracodawcami, prowadzenie banku ofert pracy. Każdemu z Uczestników zostaną zaproponowane co najmniej 4 oferty pracy.
 • działanie grup wsparcia koleżeńskiego „Sami sobie” – powstanie 4 20-osobowych grup wsparcia. Każda grupa raz w miesiącu będzie się spotykać, w celu wymiany doświadczeń i wzajemnym wspieraniu się w poszukiwaniach pracy. Nadzór nad działalnością grup sprawować będzie Animator – opiekun Grup Koleżeńskich.

II. Blok aktywizacji zawodowej „SAMODZIELNIE W PRZYSZŁOŚĆ”, w ramach którego przewidziane zostały:

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej - nabycie praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy (komunikacja, rozmowa kwalifikacyjna i budowanie postawy przedsiębiorczej, skuteczne promowanie się w Internecie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, social media).
  • Liczba godzin szkolenia: 64 godziny dla jednej grupy w układzie: 8 dni po 8 godzin,
  • Liczba grup: 8 grup po 10 osób,
  • Uczestnicy szkolenia: wszyscy uczestnicy projektu.
 • Szkolenia dla kobiet „Precz ze stereotypem”  - których celem jestwskazanie występujących na rynku pracy stereotypów dotyczących zatrudniania kobiet oraz nauka radzenia sobie z nimi.
  • Liczba godzin szkolenia: 16 godzin dla jednej grupy w układzie: 2 dni po 8 godzin,
  • Liczba grup: 2 grupy po 22 osoby,
  • Uczestnicy szkolenia: wszystkie uczestniczki projektu.

III.  Szkolenia zawodowe wg potrzeb (kursy zewnętrzne)

Celem kursów jest umożliwienie uczestnikom projektu nabycia, podniesienia lub zmiany swoich kwalifikacji zawodowych.

Każdy uczestnik projektu zostanie skierowany na szkolenie dobrane z pomocą animatorów oraz pośrednika pracy, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy i aktualnym zapotrzebowaniem pracodawców.

IV.  STAŻE

Dzięki, którym Uczestnicy uzyskają praktyczne doświadczenie. Każdy Uczestnik odbędzie 6-miesięczny płatny staż zawodowy. Osobom skierowanym na staż zostaną również sfinansowane badania lekarskie oraz ubezpieczenie NW.

Uczestnicy poprzez udział w projekcie:

 • Uzyskają pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • Podniosą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach,
 • Zdobędą doświadczenie zawodowe dzięki odbyciu staży zawodowych,
 • Rozwiną umiejętności interpersonalne, które pozwolą na samodzielność i aktywność społeczną oraz zwiększą szansę integracji zawodowej i społecznej,
 • Podwyższą poziom swojej akceptacji i samooceny,
 • Poznają swoje mocne i słabe strony, pogłębią poczucie własnej wartości i zbudują zaufanie do samych siebie,
 • Poszerzą wiedzę na temat rynku pracy oraz sposobów poruszania się po nim.

Dodatkowo Uczestnikom projektu zapewniamy m.in.:

 • Zajęcia dydaktyczne najwyższej jakości, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę,
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • Możliwość korzystania z Centrum Aktywizacji Bezrobotnych, w tym z dostępu do komputera i Internetu, prenumerowanej prasy oraz pomocy merytorycznej i technicznej w poszukiwaniu pracy,
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (na zasadach określonych w „Regulaminie”),
 • Stypendium szkoleniowe oraz stażowe  (na zasadach określonych w „Regulaminie”),
 • Catering lub serwis kawowy,
 • Dyplomy potwierdzające udział w projekcie.